You are here

Ngày 23/05/2014
Giới thiệu Ban liên lạc Cựu sinh viên

Ban điều phối liên lạc CSV là một bộ phận của trường Đại học Hoa Sen, hoạt động song song và kết nối với (các) CLB CSV khác, hướng đến sự phát triển cộng đồng CSV Hoa Sen trong tương lai.

Trang chủ | Giới thiệu | Website Hoa Sen | Liên hệ | Giúp đỡ
Điều khoản dịch vụ | Chính sách bảo mật