You are here

Ngày 26/03/2012
Sứ mệnh

Thu hút và xây dựng mối liên kết bền chặt giữa cựu sinh viên và Đại học Hoa Sen thông qua việc cung cấp các dịch vụ thúc đẩy sự tương tác, duy trì cơ chế hỗ trợ cho mạng lưới cựu sinh viên Hoa Sen và thêm những giá trị tốt đẹp vào đời sống của sinh viên sau khi ra trường

Trang chủ | Giới thiệu | Website Hoa Sen | Liên hệ | Giúp đỡ
Điều khoản dịch vụ | Chính sách bảo mật